• Verenigingsregels Robur et Velocitas

  Robur et Velocitas staat voor plezier en sportief gedrag op en rond het voetbalveld.


  1. Inleiding

  Onze vereniging staat voor plezier en sportief gedrag. We zijn trots op onze club en ontvangen iedereen gastvrij . Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden, de vrijwilligers en toeschouwers in een veilige omgeving plezier aan de voetbalsport te laten beleven. We kunnen dat echter niet alleen. Daarbij hebben we iedereen binnen onze  vereniging en ook onze gasten nodig!

  Normen en waarden vinden we belangrijk. Robur et Velocitas wil actief werken aan de bewustwording bij spelers en speelsters, begeleiders, trainers en ouders/verzorgers, scheidsrechters en supporters. De vereniging is een ontmoetingsplaats waar sporters met plezier kunnen en willen spelen. Dit vraagt om duidelijk spelregels. Het bestuur en de commissie Gedrag hebben deze regels uitgewerkt in een aantal verenigingsafspraken. Vooral trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en een voorbeeldfunctie wat betreft het uitdragen en bewaken van deze afspraken.

   

  2. Hoe doen we dat bij Robur?

  Waarom verenigingsafspraken?

  De algemene afspraken gelden voor iedereen. Voor leden en bezoekers, voor trainers, coaches leiders, ouders, supporters en vrijwilligers. Daarnaast hebben we specifiek afspraken voor de verschillende doelgroepen. We verwachten dat de teamleiders en trainers deze afspraken met hun team bespreken en dat we elkaar daar op aanspreken.  

  Wat willen we bereiken?

  Wij willen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen binnen hun persoonlijke mogelijkheden.  Een positieve benadering van de sport, enthousiasme en  plezier staan voorop.  We willen dat alle teams op zo’n niveau aan de competitie kunnen deelnemen dat ze voldoende uitdaging hebben om beter te gaan voetballen. Door ontwikkeling van het voetballend vermogen én het team- en verenigingsgevoel willen we bereiken dat Robur et Velocitas een vereniging is om trots op te zijn.

  Waarover gaat het?

  Het gaat over hoe we bij Robur met elkaar om willen gaan. Over afspraken die we daarover met elkaar maken en over gedragsregels die daarbij helpen. Het gaat over wat we normaal en niet normaal gedrag vinden: normen en waarden. Als men (spelers, trainers, leiders, ouders) zich niet aan deze regels houdt zullen we ze daar op aan spreken en in het uiterste geval maatregelen nemen.

   

  3. Algemene gedragsregels

  De algemene regels gelden voor iedereen die bij Robur voetbalt of het sportcomplex betreedt.  Zij gaan uit van respect voor je teamgenoten, de scheidsrechters, de tegenstander,  de toeschouwers, het complex en andermans eigendommen.

  Daarnaast is sportiviteit een belangrijke waarde. Het gaat vooral om plezier in het voetbalspel, teambinding en fair play. Zonder tegenstander geen voetbalwedstrijd.  We vinden het belangrijk dat iedereen die bij ons komt onze regels kent, die regels respecteert en ze uitdraagt, zowel op ons eigen sportcomplex als bij een andere vereniging:  ‘’zo doen we dat bij Robur”:

  1. Respectvol naar iedereen
  2. Eerlijk duurt het langst.
  3. Scheids heeft gelijk, PUNT.
  4. Plezier staat voorop en positief coachen helpt! 
  5. Emotie hoort erbij maar we houden het wel netjes!
  6. Corrigeer elkaar - met respect-  en geef zelf het goede voorbeeld.
  7. Trots zijn we op onze club en ons sportcomplex.

  We hebben deze regels nader uitgewerkt naar regels voor de verschillende doelgroepen. Deze zijn opgenomen in de bijlage.

   

  3.1         Op en rond het sportcomplex

  Het sportcomplex is van de vereniging. Van ons allemaal dus. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Als er minder (contributie)geld voor reparaties van douches, hekken, kapotte of verdwenen materialen nodig is, dan blijft er meer over voor leuke dingen.

  • als je rommel maakt, ruim je het zelf op
  • je houdt de kleedkamers heel en sloopt geen doucheknoppen of andere materialen
  • glas- en aardewerk zijn voor binnen, plastic bekers voor buiten
  • stoelen zijn om op te zitten, tafels niet
  • velden zijn om op te voetballen; loop er om heen als je naar de andere kant moet
  • supporters blijven achter de hekken tijdens de wedstrijd
  • voetbalschoenen doe je uit voor je de kantine in gaat
  • fietsen en brommers zet je in de daarvoor bestemde rekken en je fietst niet binnen het complex
  • je parkeert je auto op het parkeerterrein en niet in de berm
  • je rijdt rustig en voorzichtig in de nabijheid van het sportcomplex en bezorgt de buren geen overlast

   

  3.2         Alcohol, sigaretten en drugs

  Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is belangrijk voor jeugdspelers.

  • Alcohol en sigaretten zijn middelen die de gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Robur is een rookvrije vereniging. Dat betekent dat binnen het sportcomplex niet gerookt wordt. Alcohol wordt op de verenging op zaterdag voor 15:00 uur niet geschonken.
  • Drugsbezit en/of gebruik in en om het sportcomplex is niet toegestaan en leidt bij constatering direct tot een veld/complex verbod.

   

  3.3         Ongewenst gedrag

  Het zogenaamde ongewenst gedrag komt overal voor en kan het sportplezier in hoge mate bederven of ernstige gevolgen hebben voor spelers. Het bestuur is verantwoordelijk voor een veilig sportklimaat op en rond de velden. Ze stimuleert positief gedrag en pakt  ongewenst gedrag aan zodat iedereen met plezier bij Robur kan sporten en zichzelf kan zijn. Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:

  • (seksuele) intimidatie
  • agressie en geweld
  • kwetsend gedrag als pesten en treiteren
  • discriminatie

  Robur heeft een onafhankelijke vertrouwenscontactpersoon (VCP) die het eerste aanspreekpunt is voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten. De vcp is er voor spelers, ouders, trainers, leiders, vrijwilligers, toeschouwers. Dat betekent ook dat niet alleen slachtoffers maar ook (vermeende) beschuldigden én het bestuur met hun vragen terecht kunnen bij de vcp. Daarom ook is de vcp onafhankelijk en neutraal en maakt hij/zij geen deel uit van het bestuur of kader van de vereniging.

  De vcp geeft zelf geen inhoudelijk advies maar luister vooral. Soms is dat al voldoende om te bepalen wat je verder wilt. De vcp kan nagaan of bemiddeling wenselijk is of samen met de hulpvrager bepalen wat de te nemen stappen kunnen zijn. Hij/zij kan je ook doorverwijzen naar de juiste instantie. Alle vragen worden vertrouwelijk behandeld. De vcp heeft wel een verantwoordelijkheid om zaken anoniem aan het bestuur te melden. Daarnaast adviseert de vcp het bestuur over preventieve maatregelen .

   

  3.4         Verklaring omtrent gedrag

  Bij sportverenigingen die activiteiten organiseren voor jeugdspelers bestaat het risico dat volwassenen hun (machts)positie misbruiken naar minderjarigen. Bij Robur et Velocitas wordt om dit risico te verkleinen met iedere trainer een intake gesprek gevoerd en daarnaast zal een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden gevraagd aan de trainer. De rijksoverheid stimuleert sportverenigingen hierin. VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag. Simpel gezegd een bewijs van goed gedrag. Bij het aanvragen van een VOG wordt iemand gescreend op een aantal specifieke punten. Komt de vrijwilliger door de screening, dan ontvangt hij of zij een VOG.
   
  Door het aanvragen van een VOG kom je meer te weten over iemands verleden. Zo voorkom je bijvoorbeeld dat je een voor ontucht veroordeelde jeugdtrainer aanstelt. Een VOG is een controlemiddel, en kan ongewenst gedrag niet voorkomen. Door de VOG te verplichten heeft het middel daarnaast een afschrikwekkende werking voor degene die liever niet gecontroleerd wil worden. Robur sluit aan bij het overheidsbeleid en stelt het overleggen van een VOG in eerste instantie verplicht voor alle jeugdtrainers vanaf 16 jaar. Het bestuur geeft daarbij het goede voorbeeld door zelf ook een VOG aan te leveren.

  Procedure

  Verenigingen kunnen gratis een VOG aanvragen voor deze functionarissen en vrijwilligers. Robur et Velocitas zorgt er voor dat de betreffende trainer een link krijgt om zijn/haar gegevens in te vullen en akkoord te geven.  Degene die gescreend wordt logt in met DigiD, vult de gegevens aan en geeft akkoord. Als de aanvraag wordt goedgekeurd wordt de VOG binnen een paar dagen naar de aanvrager gestuurd. Deze moet de VOG dan overleggen bij de vereniging.

   

  4.           Commissie ongewenst gedrag

  Deze commissie heeft als belangrijkste taak het bevorderen en bewaken van een goed en sportief verenigingsklimaat waarin elk lid zich thuis voelt en het plezier in sport centraal staat. De commissie heef 3 taken

  • een preventieve taak waarin ze zichtbaar maakt waar de vereniging voor staat en waarin ze het bestuur adviseert over mogelijke maatregelen om ongewenst gedrag te voorkomen
  • een repressieve taak waarin ze het bestuur adviseert over sancties en maatregelen bij gedragsovertredingen en ongewenst gedrag
  • een procedurele taak waarin ze verantwoordelijk is voor het opstellen en evalueren van procedures, afspraken en beleid

  De commissie bestaat uit 4 of 5 leden waaronder de VCP.  De leden zijn bij voorkeur afkomstig uit verschillende onderdelen van de vereniging. De commissie rapporteert aan het (jeugd)bestuur.

   

  5.           Overtreden gedragsregels

  Het kan voorkomen dat spelers, ouders, kader of andere mensen binnen de vereniging zich niet houden aan onze gedragsregels en verenigingsafspraken. Als dat zo is verwachten we dat leden elkaar hier op een respectvolle manier over aanspreken.

  Het bestuur kan sancties opleggen als de regels worden overtreden. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Naar omstandigheden en leeftijd worden sancties aangepast.

  Wedstrijdgerichte overtredingen kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KNVB.

  ===========================================

  Bijlage 1              Regels per doelgroep

  De spelers vormen als leden van Robur et Velocitas de kern van de vereniging. Elke speler

  • is sportief, vertoont teamgeest en steunt zijn medespelers
  • neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich op tijd af bij de trainer/leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen
  • is bij de training minimaal 10 minuten voor aanvang aanwezig
  • is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig
  • draagt tijdens de wedstrijd het tenue van Robur et Velocitas
  • heeft respect voor de tegenstander, de trainer, leider en het publiek
  • accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en grensrechters ook al is hij het daar niet mee eens
  • is zuinig op alle materialen die hij van de vereniging mag gebruiken (trainingsmateriaal, kleedkamers, velden, kantine)
  • helpt mee met het schoonmaken van de kleedkamer na het douchen en helpt mee met het opruimen van de materialen na de training
  • meldt aan de leider of trainer als iets kapot is
  • laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer maar geeft ze aan de leider in bewaring
  • pakt geen spullen van zijn teamgenoten of anderen af of maakt iets kapot
  • pest geen teamgenoten  

   

  De leider

  • heeft een voorbeeldfunctie voor het team
  • zorgt er voor dat de spelers de teamafspraken kennen
  • respecteert spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders
  • is op tijd aanwezig voor alle wedstrijden
  • ontvangt de leiders van de tegenpartij en de scheidsrechter
  • ondersteunt de trainer en verzorgt desgevraagd in overleg bij het maken van de opstelling en de coaching van het team tijdens de wedstrijden
  • zorgt voor toezicht/controle in de kleedkamer
  • is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal  (kleding, ballen, waterzak)
  • zorgt er voor dat het vervoer bij uitwedstrijden wordt geregeld
  • zorgt er voor dat de invulling vanuit het team voor de bardienst wordt geregeld
  • verzorgt het invullen en afhandelen van het wedstrijdformaliteiten

  Van een begeleider wordt ook verwacht dat hij/zij:

  • geen alcohol, tabak of drugs gebruikt tijdens het begeleiden van een team toeziet op het schoon achterlaten van een kleedkamer door het team deelneemt aan de leiders bijeenkomsten die binnen de vereniging worden georganiseerd bij eventuele aflastingen en wijzigingen van een wedstrijd op tijd de spelers en/of ouders  informeert wangedrag of andere problemen binnen het team tijdig meldt aan de coordinator van de lichting en in overleg met diegene bekijkt wat verder nodig is.

  De trainer

  • heeft respect voor spelers, scheids- en grensrechters, ouders/verzorgers ,begeleiders en tegenstanders
  • ziet er op toe dat spelers zuinig zijn op materieel en materiaal
  • brengt spelers passie en plezier bij voor het voetbalspel
  • schept de voorwaarden voor de ontwikkeling van spelers, zowel op sporttechnisch als persoonlijk vlak
  • is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen
  • zorgt dat het veld na de training opgeruimd achtergelaten wordt
  • bepaalt in samenspraak met de begeleider(s) de opstelling van het team

  Van een trainer wordt ook verwacht dat hij/zij

  • geen alcohol, tabak of drugs gebruikt tijdens trainingen en wedstrijden van het team
  • toeziet op het schoon achterlaten van een kleedkamer na gebruik door het team
  • deelneemt aan de leiders bijeenkomsten die binnen de vereniging worden georganiseerd
  • spelers aanspreekt op het dragen van passende kleding tijdens de training bij slechte weersomstandigheden
  • bij eventuele aflastingen en wijzigingen van een wedstrijd op tijd de spelers en/of ouders  informeert
  • wangedrag of andere problemen binnen het team tijdig meldt aan de coordinator van de lichting en in overleg met diegene bekijkt wat verder nodig is

  Een ouder/verzorger

  • geeft het goede voorbeeld door iedereen op en om het veld te respecteren
  • blijft buiten de lijnen van het veld en bemoeit zich niet met spelers en kader van het team
  • houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en leiders

  van een ouder/verzorger mag ook worden verwacht dat hij/zij

  • spelers positief aanmoedigt en geen tactische of technische aanwijzingen geeft
  • geen kritiek levert op trainer/leider/scheidsrechter/spelers/tegenstanders tijdens een wedstrijd
  • mee doen in de wasbeurten  van de teamkleding
  • mee draaien in de bardiensten van het team
  • helpen bij het vervoer van het team naar uitwedstrijden
  • er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is op de training op wedstrijd
  • er op toe ziet dat zoon/dochter zich
  • op tijd af meldt op tijd de contributie betaalt

   

  De vrijwilliger speelt een belangrijke rol in het slagen van de gedragsregels. Hij/zij is zelf een voorbeeld maar maakt ook afspraken met de vereniging

  • ziet er op toe dat ruimtes die gebruikt worden voor activiteiten netjes en schoon achtergelaten worden
  • neemt bij wangedrag of problemen contact op met de leider van het team of met de coördinator
  • heeft een voorbeeldfunctie en gedraagt zich altijd sportief
  • laat iedereen in zijn waarde en respecteert materieel en materiaal van de vereniging